กลุ่มอาการเส้นเลือดและเส้นประสาทถูกกดรัดที่ทรวงอก Thoracic outlet syndrome (TOS)

หากท่านมีอาการเหล่านี้ ปวดบริเวณ คอ บ่า ไหล่เรื้อรัง หร […]