ความพิการ ความหมาย และประเภท เพื่อการขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐ

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าผู้พิการกันมาบ้างแล้ว บางคนอาจมีคนรู้จัก หรือคนในครอบครัวเป็นผู้พิการ หรือบางคนก็เป็นผู้พิการเอง แต่อีกหลายคนคงยังไม่ทราบความหมายและลักษณะของผู้พิการว่าเป็นอย่างไร

ความหมายของความพิการ

คนพิการหมายถึงคนที่มีความผิดปกติ หรือบกพร่องทางร่างกายทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ(1)

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)(2)ได้ให้ความหมายของความพิการ คือสิ่งที่ส่งผลให้บุคคลมีความบกพร่อง (Impairments) ข้อจำกัดในการทำกิจกรรม (Activity limitations) และข้อจำกัดในการมีส่วนร่วม (Participation restrictions) ดังนี้

 • ความบกพร่อง (Impairment) หมายถึง การสูญเสียหรือความผิดปกติของโครงสร้างของร่างกายหรือการใช้งานของร่างกาย (รวมถึงการทำงานด้านจิตใจ) ที่สังเกตหรือเห็นได้ชัดดังนั้นความบกพร่องจะพิจารณาที่ “อวัยวะ” หรือ”ระบบการทำงาน” ของส่วนต่างๆของมนุษย์เช่นตาบอดหูหนวกเป็นใบ้อัมพาตออทิสติก เป็นต้น
 • ข้อจำกัดในการทำกิจกรรม (Activity limitation) หมายถึง ความยากลำบากในการกระทำกิจกรรมของแต่ละบุคคล เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติในวัยเดียวกันควรจะทำได้ อาจมีความยากลำบากได้ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับมากดังนั้นข้อจำกัดในการทำกิจกรรมจะพิจารณาที่ “ความสามารถ” ของบุคคลโดยรวมว่าสามารถทำกิจกรรมหนึ่งๆจนเสร็จสิ้นได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องทำด้วยความลำบากหรือไม่โดยไม่สนใจว่าบุคคลนั้นมีความบกพร่องอะไรบ้าง
 • ข้อจำกัดในการมีส่วนร่วม (Participation restriction) หมายถึง ปัญหาที่บุคคลประสบเมื่ออยู่ในสถานการณ์หนึ่งของชีวิตโดยเปรียบเทียบสิ่งที่บุคคลนั้นทำได้กับสิ่งที่คาดหวังว่าบุคคลที่ไม่มีความพิการสามารถทำได้ในสังคม หรือวัฒนธรรมเดียวกันเช่นการประกอบอาชีพการเดินทาง การดูแลบุตรการทำงานบ้านและการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น

ประเภทของคนพิการ

จากการให้ความหมายของความพิการข้างต้น ทำให้สามารถแบ่งประเภทของผู้พิการได้เป็น 5ประเภท โดยกระทรวงสาธารณะสุข (3) ได้แก่

 1. คนพิการทางการมองเห็น ได้แก่

  (ก) คนที่มีสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้วมองเห็นน้อยกว่า6/18 หรือ20/70ลงไปจนมองไม่เห็นแม้แต่แสงสว่างหรือ

  (ข) คนที่มีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา

 2. คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ได้แก่

  (ก) คนที่ได้ยินเสียงที่ความถี่ 500 เฮิรตซ์ 1000 เฮิรตซ์หรือ 2000 เฮิรตซ์ในหูข้างที่ดีกว่าที่มีความดังเฉลี่ยดังต่อไปนี้

  (1) สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี เกิน 40 เดซิเบลขึ้นไปจนไม่ได้ยินเสียง

  (2) สำหรับคนทั่วไปเกิน 55 เดซิเบลขึ้นไปจนไม่ได้ยินเสียงหรือ

  (ข) คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพร่องในการเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูดจนไม่สามารถสื่อความหมายกับคนอื่นได้

 3. คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว ได้แก่

  (ก) คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพร่องของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจนและไม่สามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจำวันได้หรือ

  (ข) คนที่มีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมือแขนขาหรือลำตัวอันเนื่องมาจากแขนหรือขาขาดอัมพาตหรืออ่อนแรงโรคข้อหรืออาการปวดเรื้อรังรวมทั้งโรคเรื้อรังของระบบการทำงานของร่างกายอื่นๆที่ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจำวันหรือดำรงชีวติในสังคมเยี่ยงคนปกติได้

 4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพร่องทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์ความคิดจนไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมที่จำเป็นในการดูแลตนเองหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น
 5. คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ ได้แก่ คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพร่องทาง
  สติปัญญาหรือสมองจนไม่สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการศึกษาปกติได้

การจำแนกประเภทคนพิการตามกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุขไม่ค่อยจะสอดคล้องกับการจัดการศึกษาพิเศษให้คนพิการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ(4) จึงได้จำแนกคนพิการตามความต้องการจำเป็นทางการจัดการศึกษาเป็น 9 ประเภท ดังนี้

1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับ

เล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิทอาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1.1 คนตาบอด หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็นมากจนต้องสอนให้อ่านอักษรเบรลล์หรือใช้วิธีการฟังเทปหรือแผ่นเสียงหากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ 6 ส่วน 60หรือ 20ส่วน 200 (20/200) ลงมาจนถึงบอดสนิท (หมายถึง คนตาบอดสามารถมองเห็นวัตถุได้ในระยะห่างน้อยกว่า 6 เมตรหรือ 20 ฟุต ในขณะที่คนปกติสามารถมองเห็นวัตถุเดียวกันได้ในระยะ 60 เมตรหรือ 200 ฟุต) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 20 องศา (หมายถึง สามารถมองเห็นได้กว้างน้อยกว่า 20 องศา)

1.2 คนเห็นเลือนลาง หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็นแต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ที่ขยายใหญ่ได้หรือต้องใช้แว่นขยายอ่านหากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดี เมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับระหว่าง6 ส่วน 18 (6/18) หรือ20 ส่วน 70 (20/70) ถึง 6 ส่วน 60 (6/60) หรือ 20 ส่วน 200 (20/200) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา

2.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง คนที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับรุนแรงจนถึงระดับน้อยอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

2.1 คนหูหนวก หมายถึง คนที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟังก็ตามโดยทั่วไป หากตรวจการได้ยินจะสูญเสียการได้ยินประมาณ 90 เดซิเบลขึ้นไป (เดซิเบลเป็นหน่วยวัดความดังของเสียง หมายถึง เมื่อเปรียบเทียบระดับเริ่มได้ยินเสียงของเด็กปกติเมื่อเสียงดังไม่เกิน25เดซิเบลคนหูหนวกจะเริ่มได้ยินเสียงดังมากกว่า 90 เดซิเบล)

2.2 คนหูตึง หมายถึง คนที่มีการได้ยินเหลืออยู่พอเพียงที่จะรับข้อมูลผ่านทางการได้ยินโดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟังและหากตรวจการได้ยินจะพบว่ามีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาจนถึง26 เดซิเบล คือ เมื่อเปรียบเทียบระดับเริ่มได้ยินเสียงของเด็กปกติเมื่อเสียงดังไม่เกิน 25 เดซิเบล เด็กหูตึงจะเริ่มได้ยินเสียงที่ดังมากกว่า 26 เดซิเบลขึ้นไปจนถึง 90 เดซิเบล

3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง คนที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนปกติทั่วไปเมื่อวัดสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้วมีสติปัญญาต่ำกว่าบุคคลปกติและความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ำกว่าเกณฑ์ปกติอย่างน้อย 2 ทักษะหรือมากกว่า เช่น ทักษะการสื่อความหมายทักษะทางสังคมทักษะการใช้สาธารณสมบัติการดูแลตนเองการดำรงชีวิตในบ้านการควบคุมตนเองสุขอนามัยและความปลอดภัยการเรียนวิชาการเพื่อชีวิตประจำวันการใช้เวลาว่างและการทำงานซึ่งลักษณะความบกพร่องทางสติปัญญาจะแสดงอาการก่อนอายุ 18 ปี

4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ หมายถึง คนที่มีอวัยวะไม่สมส่วนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนขาดหายไปกระดูกและกล้ามเนื้อพิการเจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรงมีความพิการระบบประสาทมีความลำบากในการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติทั้งนี้ไม่รวมคนที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัสได้แก่ตาบอดหูหนวกอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

4.1 โรคของระบบประสาท เช่น ซีรีบรัลพัลซี (Cerebral Palsy) หรือโรคอัมพาตเนื่องจากสมองพิการโรคลมชักมัลติเพิลสเคลอโรซีส (MulitipleSclerosis)

4.2 โรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น ข้ออักเสบเท้าปุกโรคกระดูกอ่อนโรคอัมพาตกล้ามเนื้อลีบหรือมัสคิวลาร์ดิสโทรฟี (Muscular Dystrophy) กระดูกสันหลังคด

4.3 การไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด เช่น โรคศีรษะโตสไปนาเบฟฟิดา (SpinaBifida) แขนขาด้วนแต่กำเนิดเตี้ยแคระ

4.4 สภาพความพิการและความบกพร่องทางสุขภาพอื่นๆ ได้แก่ สภาพความพิการอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและโรคติดต่อ เช่น ไฟไหม้แขนขาขาด โรคโปลิโอ โรคเยื่อบุสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสและอันตรายจากการคลอดความบกพร่องทางสุขภาพ เช่น หอบหืด โรคหัวใจ วัณโรคปอด ปอดอักเสบ

5. บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง คนที่มีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษาอาจเป็นภาษาพูดและ/หรือภาษาเขียน ซึ่งจะมีผลทำให้มีปัญหาในการฟัง การพูด การคิด การอ่าน การเขียน การสะกดหรือการคิดคำนวณรวมทั้งสภาพความบกพร่องในการรับรู้สมองได้รับบาดเจ็บการปฏิบัติงานของสมองสูญเสียไปซึ่งทำให้มีปัญหาในการอ่านและปัญหาในการเข้าใจภาษา ทั้งนี้ไม่รวมคนที่มีปัญหาทางการเรียน เนื่องจากสภาพบกพร่องทางการเห็นการได้ยินการเคลื่อนไหวปัญญาอ่อนปัญหาทางอารมณ์หรือความด้อยโอกาสเนื่องจากสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ

6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง คนที่มีความบกพร่องในเรื่องของการออกเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติหรือคนที่มีความบกพร่องในเรื่องความเข้าใจและหรือการใช้ภาษาพูดการเขียนและหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบของภาษาเนื้อหาของภาษาและหน้าที่ของภาษา

7. บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติเป็นอย่างมากและปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคมหรือวัฒนธรรม

8. บุคคลออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคมภาษาและการสื่อความหมายพฤติกรรมอารมณ์และจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการทำงานในหน้าที่บางส่วนของสมองที่ผิดปกติไปและความผิดปกตินี้พบได้ก่อนวัย 30 เดือนและมีลักษณะที่สำคัญคือมีความบกพร่องทางปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการสื่อสารพฤติกรรมและอารมณ์การรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งห้าการใช้อวัยวะต่างๆ อย่างประสานสัมพันธ์การจินตนาการและมีความสนใจที่สั้น เป็นต้น

9. บุคคลพิการซ้อน หมายถึง คนที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากว่าหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกันเช่นคนปัญญาอ่อนที่สูญเสียการได้ยิน เป็นต้น

ซึ่งจากความหมายและการแบ่งประเภทของผู้พิการข้างต้น หากผู้พิการได้รับการลงทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 มาตรา 14 แล้วก็จะได้รับการสงเคราะห์ การพัฒนา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ แตกต่างกันไปตามประเภทของความพิการทำให้ผู้พิการเข้าถึงการคุ้มครองดูแลได้อย่างเหมาะสม และได้รับการดูได้ทั่วถึงมากขึ้น

เรียบเรียงโดย กภ.ปิยะฉัตร มีหนุน

อ้างอิงจาก

 • พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 มาตรา 4.
 • Leonard, M. Definition of Disability: the contribution of EU-MHADIE project to the international debate. [online]. 2006. [cited 2006 July 28]; Available from: URL: www.mhadie.it/getDocument.aspx?FileID=158.
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534.
 • พวงแก้ว กิจธรรม . ประเภทของคนพิการ.[online] 2549 [cited 2549 November]; Available from:URL:http://sichon.wu.ac.th/file/pt-shh-20110120-171550-LGxcP.pdf.

53 comments on “ความพิการ ความหมาย และประเภท เพื่อการขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐ

  1. เกิดมาก็เป็นโรคก็เป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดแต่มาผ่าตัดตอนอายุ..,21.มัยชราบว่าจะได้รับสิธ.คนพิการมัยค้ะ.ตอนนี้เขา.24ยังทำงานมัยได้.จะรับสิธ คนพิการมัยค้ะ

 1. นิ้วกลางกับนิ้วนางขาดข้างขวาถือว่าเป็นคนพิการหรือไม่ สามารถทำบัตรคนพิการได้หรือไม่

  1. นิ้วกลางกับนิ้วนางขาดข้างขวาถือว่าพิการหรือไม่ สามารถทำบัตรคนพิการได้หรือไม่

 2. สภาพปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่เป็นหอบหืด ระบบทางเดินหายใจมีปัญหา เราจะขอรับสิทธิ์อะไรได้บ้างค่ะ
  และพี่สาวเป็นโปลิโอมาตั้งแต่ 3ขวบ จะขอรับบริจาครถเข็นไฟฟ้าได้ที่ไหนค่ะ เนื่องจากอยู่บ้านตามลำพังต้องช่วยเหลือตัวเอง ตอนรี้อายุเกือบ60ปีกำลังขาอ่อนแรง ต้องรั้งขาข้างใหญ่เริ่มมีปัญหาเรื่องกระดูกสะโพกและหลัง

 3. เพื่อนสนิทของดิฉัน แขนด้านข้างหนึ่งเล็กลีบไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตั้งแต่เกิด แต่ไปยื่นขอทำบัตรคนพิการไม่ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งว่าแขนไม่ได้ขาด ยังใช้ชีวิตประจำวันได้เพราะมีมืออีกข้าง แต่ปัจจุบันประสบปัญหาคือ สมัครงานแล้วบริษัทไม่รับเนื่องจากไม่มีบัตรคนพิการ โดยทั่วไปคนมองว่าพิการ แม่้

 4. โรคพาร์กินสันสามารถขอหนังสือรับรองความพิการได้หรือไม่ และอาการต้องรุนแรงขนาดไหนถึงถือว่าพิการ

 5. ผมชืีอนายสุชาติ ชมชื่นครับ
  ผมเป็นโรคกระดูกเสื่อมกดทับเส้นประสาท ได้รับการผ่าตัดได้สี่เดือนกว่า
  ตอนนี้มีอาการขาข้างขวาเล็กลีบและขาสั้นกว่าข้างซ้ายประนิ้วครึี่ง ขาอ่อนแรงเดินไม่ค่อยไหว
  จะถือว่าเป็นคนพิการได้ไหมครับ.

 6. ผ่าตัดสะโพกมา1ปีแล้วต้องใช้ไม้ค้ำตลอดยืนหรือนั่งเป็นเวลานานไม่ได้ต้องนอนอย่างเดียวถือเป็นคนพิการไหม

 7. มีคนรู้จักค่ะ ตาบอดข้างนึง เพราะถูกควักลูกตา ออกค่ะ แต่ไปขอใบรับรองแพทย์ จากหมอที่รักษา ว่าจะใบทำบัตรผู้พิการ แต่หมอที่รักษา บอกว่าเหลือตาอีกข้างอยู่ สามารถทำมาหากินได้ หมอก็เลยไม่ให้ใบรับรองแพทย์ค่ะ

 8. ลูกชายผมตาบอด 1ข้าง นี่ถือว่าพิการหรือไม่ หรือว่าอยู่ในเกณฑ์ไหน
  ผมไปสอบถามและขอใบรับรองจากแพทย์เขาว่ายังไม่พิการ ผมเลยงง
  ขาขาด แขนขาด ใส่แขนขาเทียมเข้าไปเดินได้ ก็ยังถือว่าพิการ
  แต่ตาบอด 1 ข้าง ใส่ตาเทียมเข้าแต่มองไม่เห็น เขาบอกว่า “ยังไม่ถือว่าเป็นคนพิการ”
  ตอบและชี้แจงให้กระจ่างด้วย
  – ทีหมาแล้วออกกฏหมายคุ้มครอง ทีคนตาบอดมันไม่ให้ความสำคัญอะไรเลย

 9. ประสบอุบัติเหตุ..แขนใส่เหล็ก,เส้นเอ็นขาดนิ้วโป้งมือยืด,จับ,จีบไม่ได้..ถือว่าพิการไหมค่ะ

 10. พ่อผมขาหักหรือขาเป๋เดินคอนข้างลำบากยิ่งตอนนี้อายุมากแล้วยิ่งเดินลำบาก(ขาเป๋มองได้อย่างชัดเจนเคยไปของบัตรผู้พิการแต่หมอไม่ออกให้แต่ตอนนี้แกอายุ68แล้วมีโอกาสหรือพอจะไปขอออกบัตรได้ป่าวคับ

 11. ป้ามีอาการทางประสาท มีบัตรว่าเป็นบุคคลพิการ แต่รูปที่ถ่ายติดบัตรไม่ชัด เลยไม่ได้เงินแล้วเสียสิทธิมาหลายปีแล้วต้องทำอย่างไร เพื่อจะได้ใช้สิทธิ คิดว่ามันไม่ยุติธรรม มีวิธีแก้ไข ว่าต้องทำอย่างไร เพื่อให้ได้สิทธิบ้างค่ะ

  1. ความ พิเศษ นั้น ก็ คือ ในร่างกายคนเรานั้นมีอะไรบ้างที่ผิดปกติไปจากคนอื่น เช่น มีคนแถวบ้านนั้นไปหาหมอ เพื่อขอบัตรคนพิการ แต่หมอก็ให้รักษาดูก่อน ถ้ารักษาให้ปกติเดินได้เหมือนคนอื่นเขาก็ดีไป แต่บังเอิญรักษาแล้วไม่หาย หมอก็ต้องออกใบรับรองแพทย์มาเพื่อแสดงว่าเราเป็นคนพิการจริง ถึงแม้ว่าขา2ข้างมีเหมือนคนอื่นเขา แต่การเดินขาไม่เท่ากัน นั้นก็ถือว่าพิการแล้ว ถึงบางรายขาเดินได้เหมือนคนอื่นเขาแต่เดินได้ไม้ไกล กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงก็ถือว่าพิการเช่นเดียวกัน

 12. ความ พิเศษ นั้น ก็ คือ ในร่างกายคนเรานั้นมีอะไรบ้างที่ผิดปกติไปจากคนอื่น เช่น มีคนแถวบ้านนั้นไปหาหมอ เพื่อขอบัตรคนพิการ แต่หมอก็ให้รักษาดูก่อน ถ้ารักษาให้ปกติเดินได้เหมือนคนอื่นเขาก็ดีไป แต่บังเอิญรักษาแล้วไม่หาย หมอก็ต้องออกใบรับรองแพทย์มาเพื่อแสดงว่าเราเป็นคนพิการจริง ถึงแม้ว่าขา2ข้างมีเหมือนคนอื่นเขา แต่การเดินขาไม่เท่ากัน นั้นก็ถือว่าพิการแล้ว ถึงบางรายขาเดินได้เหมือนคนอื่นเขาแต่เดินได้ไม้ไกล กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงก็ถือว่าพิการเช่นเดียวกัน

 13. pronhub ในการได้ยินของฉันไม่ดีฉันไปหาหมอเพราะว่าหูข้างขวาของฉันไม่สามารถได้ยินได้หูข้างซ้ายยังได้จริงอยู่ 40 เปอร์เซ็นต์จึงอยากรู้ว่าฉันเป็นบุคคลพิการหรือไม่

 14. ผมโดนไม้ดีดตาชั้นนอกแตกผมอายขาดความมั่งใจเพราะตาไม่เท่ากันข้างขวาลืมตาไม่ขึ้นปิดสนิดเลยผมอยากไห้ตาเท่ากันจะไดร่วมงานในสังคมได้เหมือนคนอื่นๆ

 15. ผมถุูกควักลูกตาข้างขวาออก เพราะอุบัติเหตุ.
  จึงทำให้เหลือดวงตาไว้ใช้งานเพียงข้างเดียว…ถามว่าใช้ชีวิตได้ปกติไหม..นอบเลยไม่เหมือนเดิมแน่นอน.
  การหยิบจับ อะไรต่างๆผมมักจะหยิบไม่ถูกสิ่งของ หรือแม้แต่การพิม..คีบอด มักกดผิดตัว แต่ ทางกระทรวง เขาก็ยังมองว่าเราไม่ได้อยู่ในข้อที่เขากำหนด ไปสมัคงานบริษัทเขาว่าพิการ แต่ไปขอทำบัตรคนพิการ เขาว่าเราไม่พิการ … ตกลง คนตาบอดข้างเดียวจัดอยู่ในหมวดไหน คนับเจ้านาย…

 16. ขอความคิดเห็นผู้รู้หน่อยครับ
  บุคคลที่เคยมีสภาพร่างกายปกติมาก่อนแล้วติดยาเสพติดจนทำตัวเองเข้ารับการบำบัดอยู่หลายครั้งมีอาการสติเลอะเลือนบุคคลนี้สามารถขอรับเบี้ยพิการได้หรือไม่ครับ

 17. ขอสอบถามหน่อยครับ แฟนผมแขนข้างซ้ายช่วงขอศอกผิดรูป ( แขนโก่ง ) จะสามารถขึ้นทะเบียนคนพิการได้ใหมครับ เพราะตอนนี้ไปสมัครงานที่ใหนเขาก็ไม่ค่อยรับเพราะเขาบอกว่าร่างกายไม่ปกติ

 18. แฟนประสบอุบัติเหตุมีเลือดคลั่งในสมองแล้วมีอาการชักมาตลอดจนหมอบอกเป็นโรคลมชักมา3ปีแล้วคะทำงานไม่ได้เลยจะขอใบคนพิการหมอบอกสมองต้องฝ่อ100%ถึงจะขอได้หรอคะอยากรู้มากเลยคะแค่นี้ก็ทำงานอะไรไม่ได้แล้วเพราะอาจชักได้ตลอดเวลาคะแบบนี้ต้องทำยังไงคะสามารขอทำเป็นคนพิการได้มั้ยคะอยากทราบมากเลยคะจะได้พาแฟนไปทำถูกคะ

 19. ผมผ่าตัดกระดูกทับเส้นด้านหลังก่อนผ่ามีอาการขาข้างซ้ายชาจนเดินไม่ไดเพราะไม่มีความรู้สึก ผ่ามานานแล้วประมาณ20ปีทุกวันนี้ก็ยังเจ็บเสียวๆอยู่เลย แต่โรงพยาบาลที่ผ่าให้ผมเขายุบคือเลิกทำการแล้ว อยากทราบว่าผมจะแจ้งเป็นผู้พิการได้หรือไม่อย่างไรครับ ช่วยแนะนำที

 20. พาพ่อไปตรวจการได้ยินเสียงหมอบอกว่าหูข้างซ้ายสูญเสียการได้ยินแล้วพ่ออยู่ในข่ายคนพิการไหมค่ะ

 21. ผมเป็นวัณโรคปอดหลายปีจนต้องตัดปอดด้านซ้ายไปหนึ่งข้างเหลืออีกข้างก็รั่วมาอีกสองครั้งตอนนี้รามมาที่หัวใจคับหายไม่ครอ่งต้องไป ร.พ. เดือนละสองถึงสี่ครั้งงานก็ทำไม่ได้มาหลายปีคับ ช่วยสงเคราะผมีบอกวิธีหน่อยคับผมไม่มีเงินไปหาหมอคับ

 22. ความพิการระดับ 5 ถ้าไปศึกษาต่อในโรงเรียนปกติ ใบรับรองความพิการจะถูกยกเลิกหรือเปล่าครับและใครจะเป็นผู้ยกเลิกได้

 23. เรามีโรคประจำตัว แล้วสาเหตุคือจากการได้ยินเสียง ไม่ว่าจะเปนเครื่องตัดหญ้า เสียงเปิ้ลรถ เสียงน้ำหยด เสียงเพลงจังหวะเร็วๆ พอได้ยินนี้เราจะชัก หรือแบบวูบดับไปเลย จนทุกวันนี้มีชีวิตแค่ในบ้านของตัวเองก็ลำบาดคนอื่นไปอีก #คิดว่าตนเองพิการทางการได้ยินแน่ๆ เพราะไม่สามารถอยู่กะกลุ่มคนได้เยอะๆ พอทุกคนพูดๆๆกัน เราจะใจสั่นเปาลมหรือชักทุกครั้ง ตอนนี้รู้สึกแย่มาก …😭😭😭

 24. กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงทั้งสองข้าง เนื่องจากโรควัณโรคกระดูกสันหลัง เดินได้ไม่ปกติ ใช้ไม้เท้าพยุง พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ยืนนานๆไม่ได้ กายภาพบำบัดมาเกือบ 1 ปีแล้ว ถือเป็นคนพิการมั้ยครับ

 25. แก่แล้วกระดูกสันหลังคดมานานแล้ว
  ไปขอใบรับรองความพิการที่ ร.พ.รัฐ แห่งหนึ่งหมอไม่ยอมตรวจให้เลย..

  บอกว่าหลังคดหลังคอมเป็นกันเยอะ..รพ.นี้เค้าไม่ออกให้หรอก…
  แบบนี้ไม่พิการ แล้วจริงๆพิการไหมคะ

 26. แขนพิการบางคนเป็นตั้งแต่เกิด ทำไมมันธรรมชาติต้องให้เป็นด้วย แต่ไม่ทราบสาเหตุ รักษาอย่างไรถึงให้กลับมาปกติคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *