การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลากหลายที่เป็นทางเลือกในการรักษาของ […]

ภาวะข้อไหล่เคลื่อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (shoulder subluxation)

อาการข้อไหล่เคลื่อน (shoulder subluxation) คือภาวะที่ส่ […]

“กิจกรรมทางกาย (Physical activity) สำคัญไฉน”

วิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบันมีเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความ […]

เวียนศีรษะ บ้านหมุน การล้มกับเบาหวาน….สัมพันธ์กันอย่างไร

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ที่ส่งผลต่อทุกระบบในร่างกาย ภ […]

ภาวะน้ำเกินในโพรงสมอง ภัยแฝงในวัยชรา

ปัญหากายภาพของผู้สูงวัยส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้หลายด […]