การสร้างเสริมแรงจูงใจในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะได้รับผลกระทบต่อความสามารถในทั […]

การละเลยส่วนของร่างกายด้านที่เป็นอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคไม่ติดต่อที่พบได้บ่อยในประชากรโล […]