โครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัด ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล