ยืนยันหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน : Pre-aging management: a golden time to screen and delay deterioration