รายละเอียดโครงการ : Pre-aging management: a golden time to screen and delay deterioration

Last Update : 19 November 2021

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีปริมาณผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 17.57 ของประชากรทั้งประเทศ โดยในปี พ.ศ.2564 นี้คาดการณ์ว่ากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งมีปริมาณผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 60 ปีมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับประชาการในวัยหนุ่มสาว ผู้สูงอายุมีความถดถอยของระบบประสาทสั่งการและการรับความรู้สึก ทำให้การควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย การทรงตัว การทำกิจวัตรประจำวัน การเคลื่อนย้ายตัวและการเดินถดถอยหรือลดประสิทธิภาพลงไป โดยความถดถอยนี้ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง

ดังนั้น นักกายภาพบำบัดจึงมีบทบาทในการส่งเสริม ป้องกัน และพัฒนาความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ผ่านการประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้สูงอายุแต่ละคน ทางคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความสำคัญในการจัดอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการตรวจประเมินและการจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุเพื่อป้องกันและชะลอความแก่นี้

เนื่องด้วยสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครน่า 2019 (COVID-19) ทำให้รูปแบบการจัดอบรมที่เหมาะสม ตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม ทางคณะฯ จึงจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์

วัตถุประสงค์
  • เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน การป้องกัน และ/หรือ การให้การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุในสภาวะต่าง ๆ อันประกอบไปด้วย อาการเวียนศีรษะ ภาวะปัสสาวะเล็ด ความผิดปกติทางพุทธิปัญญา ปัญหาทางด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการผู้สูงอายุในชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
  • คณาจารย์ทางกายภาพบำบัดภายในประเทศ
  • นักกายภาพบำบัดและบุคคลากรทางการแพทย์ภายในประเทศ
สถานที่ดำเนินงาน
  • คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (ผ่านระบบ Zoom)
วันที่ดำเนินโครงการ
  • Webinar (ผ่านระบบ Zoom) - วันที่ 6-7 มกราคม 2565