ยืนยันหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน : โครงการอบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชน