ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน : โครงการอบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชน

Last Update : 18 March 2021

อัตราค่าลงทะเบียน
  • นักกายภาพบำบัด PCU/ NPCU ใน 12 เขตสุขภาพ - 16,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อบัญชี :
“งานบริการวิชาการ คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล”
บัญชีเลขที่ :
333 - 242244 - 7
ติดต่อสอบถาม :
นางสาว พรรัตน์ ผ่องเคหา : 024415450 #20216
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรสาร :
0 2441 5454
Email :
phornrat.pho@mahidol.ac.th