รายละเอียดโครงการ : โครงการอบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชน

Last Update : 18 May 2021

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบทำให้การจัดโครงการในระบบออฟไลน์ปกติมีข้อจำกัด ทำให้คณะเล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้การสร้างสื่อออนไลน์ที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมากขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายทางกระทรวงสาธารณสุขที่จะสามารถให้การอบรมความรู้เพิ่มเติม จึงมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีการเรียนการสอน online ร่วมกับ off line โดยร่วมมือกับบุคคลและสถาบันที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาโครงการอบรมที่จะให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ได้ในวงกว้างมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ

จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยในปี พ.ศ. 2559 ประชากรไทยมีจำนวน 65.9 ล้านคน มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งหมด คาดว่าในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” โดยประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดและคาดว่าในปีพ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด”เมื่อประชากรอายุ60 ปีขึ้นไปมี มีสัดส่วนถึงร้อยละ 27 ของประชากรทั้งหมด

จากการศึกษาผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่า Geriatric syndrome ที่สำคัญ พบบ่อยและมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน ประกอบด้วย 9I ได้แก่ 1) Immobilization 2) Instability and Falls 3) Intellectual impairment 4) Incontinence 5) Inanition 6) Immunodeficiency 7) Iatrogenesis 8) Insomnia และ 9) Isolation and care giver

นักกายภาพบำบัดเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีนักกายภาพบำบัดทำงานในชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆ จากการขยายตัวของภาคบริการระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกหมอครอบครัวและหน่วยสุขภาพขององค์กรท้องถิ่น อีกทั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่ส่วนมากก็มีพันธกิจในการให้บริการแก่ชุมชนอีกด้วย โดยนักกายภาพบำบัดเหล่านี้ต้องมีโลกทัศน์ ชีวทัศน์องค์ความรู้และทักษะเฉพาะหลายอย่างเป็นพิเศษเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลจึงพัฒนาหลักสูตรเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะสำหรับนักกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงภายในเขตสุขภาพใกล้บ้าน โดยเครือข่ายบริการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ

วัตถุประสงค์ทั่วไป
  • เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของ นักกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชน
วัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้ว คาดหวังว่าผู้รับการอบรมจะมีความรู้ ทักษะ ความสามารถดังต่อไปนี้
  • บทบาทของนักกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อดูแล Geriatric syndrome ประกอบด้วย 9I ได้แก่ 1) Immobilization 2) Instability and Falls 3) Intellectual impairment 4) Incontinence 5) Inanition 6) Immunodeficiency 7) Iatrogenesis 8) Insomnia 9) Isolation and caregiver
  • สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชนได้
  • มีแนวคิด ทักษะการสร้างนวัตกรรม การประยุกต์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
  • สามารถนำเสนองานกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชนได้
กลุ่มเป้าหมาย
  • นักกายภาพบำบัด PCU/ NPCU ที่ได้รับในอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกายภาพบำบัดชุมชนอย่างน้อย 1 ปี ใน 12 เขตสุขภาพ เขตสุขภาพละ 4-5 คน จำนวน 50 คน
สถานที่ดำเนินงาน
  • คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โรงพยาบาล หรือ ชุมชน
วันที่ดำเนินโครงการ
  • วันที่ 2-13 สิงหาคม 256