ยืนยันหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน : Brain Mapping & Sound Therapy 3D: Distress, Depression & Dementia