รายละเอียดโครงการ : Brain Mapping & Sound Therapy 3D: Distress, Depression & Dementia

Last Update : 19 November 2021

หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม Four Voices App ได้เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน อาทิ https://www.salika.co/2020/09/18/four-voices-app/ สะท้อนถึงความต้องการในการอบรมกิจกรรมบำบัดศึกษาในบุคลากรสหวิชาชีพสุขภาพและประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิตและป้องกันโรคจิตเวชแก่ตัวเองและผู้อื่นรอบตัว

วัตถุประสงค์
  • เพื่อถ่ายทอดแปลความรู้นวัตกรรม Four Voices App สู่การเรียนรู้ออนไลน์ (Moodle) ในการฝึกความสามารถด้านแผนที่สมองและเสียงบำบัดเพื่อผู้ที่สนใจดูแลตนเองและผู้อื่นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะอารมณ์ตึงเครียด ภาวะซึมเศร้า และภาวะสมองเสื่อม
กลุ่มเป้าหมาย
  • นักกิจกรรมบำบัด
  • ประชาชนผู้สนใจที่ไม่ได้เป็นบุคลากรสุขภาพ
สถานที่ดำเนินงาน
  • คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ดำเนินโครงการ
  • Webinar - วันที่ 23-25 มีนาคม 2565